E-pokupki.pl - посредник в Польше. Доставка товаров из Европы

RegułaminRegulamin (dalej – Umowa) obowiązuje od dn. 01.12.2016

Dana umowa spełnia funkcję publicznej oferty i umowy agencyjnej.

Wszystkie usługi, świadczone przez Serwis E-pokupki.pl, są uregulowane warunkami danej Umowy. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszej Umowy w dowolnym czasie a zmiany wejdą w życie z dniem ich dokonania.

Prosimy o uważne przeczytanie warunków Umowy przez rejestracją na naszej Stronie internetowej. Rejestracja na Stronie lub fakt korzystania z usług serwisu E-pokupki.pl potwierdza akceptację warunków niniejszej Umowy.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na jeden lub kilka warunków Umowy nie należy korzystać z naszego serwisu lub jakichkolwiek usług świadczących przez serwis E-pokupki.pl

Słownik pojęć używanych w Regulaminie

REGULAMIN (UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG) - niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

SPRZEDAWCA - spółka E-Pokupki sp. z o. o. z siedzibą w Białej Podlaskiej (adres siedziby: 21-500, Biała Podlaska, Brzeska 130, adres do doręczeń: 21-500 Biała Podlaska, ul. Brzeska 126), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS 0000624913 ; NIP: 5372633951; REGON: 364787080; o kapitale zakładowym: 5 000 zł., wpłaconym w całości;

BOK - Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy, które udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep Internetowy działalności, w tym na temat Towarów, Sklepu, Regulaminu oraz aktualnych Promocji, w dni robocze w godzinach od 8 do 16 oraz w soboty w godzinach d 9 do 12, pod numerami telefonu +48 22 112 01 90, pod adresem e-mail: info@E-pokupki.pl, za pośrednictwem chatu on-line na stronie internetowej oraz korespondencji z osobistego profilu dostępnego po zalogowaniu. Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta - opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).

SERWIS – zbiór usług świadczonych przez Spółkę

STRONA INTERNETOWA – dokument HTML udostępniony w Internecie przez serwer dostępny pod adresem https://E-pokupki.pl

KLIENT- osoba fizyczna. Gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy;

KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca zakupu Towaru prawnie niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

PORTFEL – wirtualne konto klienta

TOWAR – produkt o jakiejkolwiek wartości handlowej

ZLECENIE – pewna ilość towarów przeznaczonych do wykupienia u sprzedawcy. Każde zlecenie ma swój unikalny numer, cenę jednostkową i ogólną.

KUPNO – proces wykupienia i opłaty zamówienia u sprzedawcy

KARTON – pudełko o odpowiednich wymiarach przeznaczone do magazynowania i przesyłki towarów, zazwyczaj wykonane z papieru

PRZESYŁKA – pewna ilość towarów połączonych w jednym kartonie przeznaczonych do wysyłki na wskazany adres

DOSTAWCA – osoba fizyczna lub osoba prawna, która zajmuje się sprzedażą towarów

1.WARUNKI OGÓLNE

1.1 Niniejsza Umowa stanowi warunki umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu E-pokupki.pl, zawarta pomiędzy firmą E-Pokupki Sp. z o. o. (dalej - Spółka) a Klientem.

1.2 Spółka świadcząca usługi posiada osobowość prawną, jest płatnikiem podatku VAT w Polsce i posiada następujące dane:

E-Pokupki Sp. z o.o.
21-500 Biała Podlaska
ul. Brzeska 130
NIP: PL 537-263-39-51
KRS: 0000624913
REGON: 364787080

1.3 Usługi świadczone przez Spółkę mają miejsce w kilku Punktach Obsługi Klienta wskazanych na stronie internetowej w zakładce "Kontakty" oraz zdalnie za pośrednictwem Serwisu.

1.4 Dokonując rejestracji w Serwisie, Klient udostępnia swoje dane osobowe Spółce i zgadza się na ich przetwarzanie, wykorzystywanie i weryfikację bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich. Przykładowo może wyniknąć sytuacja potwierdzenia adresu e-mail lub karty kredytowej za pośrednictwem, której będą dokonywane płatności.

1.5 Spółka w ramach swojego serwisu świadczy następujące usługi:

 • Mail Forwarding – usługa za pomocą, której Klient samodzielnie dokonuje zakupów i wykorzystuje dla dostawy adres Spółki. Po przybyciu towaru na magazyn odpowiedniej ilości towarów, Spółka przesyła odpowiednio przygotowaną Przesyłkę na wskazany przez Klienta adres.
 • Zakupy w Europie z dostawą do domu – usługa za pomocą, której pracownicy Spółki za zgodą Klienta dokonują w jego imieniu zakupu Towaru u Dostawcy, a następnie dostarczają Towar na wskazany przez Klienta adres.
 • TaxFree – usługa zakupu Towaru u Dostawcy w imieniu Klienta z późniejszą sprzedażą na zasadach TaxFree.
 • Usługa Magazyn – usługa przyjęcia, magazynowania i wydania towaru zamówionego i opłaconego przez Klienta bez możliwości odebrania Towaru na zasadach TaxFree.

2.PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

2.1 Klient jest zobowiązany do terminowej i pełnej opłaty wartości zamówionych towarów, wartości dostawy na magazyn Spółki i innych opłat związanych z działalnością Spółki. W przypadku braku środków w Portfelu Klienta Spółka ma prawo do zawieszenia lub zakończenia usług świadczonych dla Klienta do czasu uregulowania zadłużenia.

2.2 Klient do momentu odbioru towaru zobowiązany jest do przechowywania wszystkich dokumentów (rachunków, faktur, paragonów, potwierdzeń bankowych) potwierdzających zapłatę za towary i/lub usługi.

2.3 Klient wyraża zgodę do zapłaty wszelkich odsetek i opłat, które są pobierane przez bankowe systemy płatności: PayPal, WebMoney, Yandex Money, PayU, eCard, Skrill oraz innych systemów obsługujących płatności internetowe.

2.4 Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia nie ponosząc odpowiedzialności pieniężnej tylko po warunkiem, że zamówienie nie zmieniło swojego statusu na "Zlecono".

2.5 W przypadku, gdy Klient rezygnuje z zamówienia, które posiada status "Zlecono" Spółka może nałożyć karę na rzecz Dostawcy w wysokości 100,00 PLN.

2.6 Klient ponosi ryzyko za wybranego przez siebie Dostawcę, wielkość, kolor, dane techniczne i/lub inne właściwości i cechy towaru. Pracownik Biura Obsługi Klienta może zwrócić uwagę Klienta na obecność ryzyka związanego z Zamówieniem.

2.7 W przypadku samodzielnego zamawiania przez Klienta towarów, które przychodzą na magazyn Spółki, Klient jest zobowiązany do dostarczenia w formie elektronicznej dokumentów potwierdzających zakup towaru i ich wartość, w ciągu 10 dni licząc od momentu dostarczenia towaru na magazyn.

2.8 Klient jest zobowiązany do zapłaty za usługę, z własnego rachunku (-ów). Dane na fakturach i dowodach dostawy muszą być zgodne z podanymi w Serwisie przez Klienta.

2.9 Klient zobowiązuje się (w razie konieczności) dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość.

2.10 Klient zobowiązuje się do nie komunikowania się bezpośrednio z Dostawcami w kwestiach dotyczących Zleceń, które zostały zrealizowane w imieniu Klienta przez Pracowników Biura Obsługi. Przy zakupie towaru dla Klienta uczestnikami transakcji są Spółka i Dostawca, dlatego Klient ma prawo do ubiegania się o informacje do Spółki, które z kolej zwraca się z prośbą o informacje do Dostawcy a następnie przekazuje informacje dla Klienta.

2.11 Klient ma prawo za pośrednictwem Spółki domagać się z swoich praw wynikających z przepisów Ochrony Praw Konsumenta.

2.12 Klient jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności i jakości zamówionych przez siebie towarów w Punkcie Obsługi Klienta w momencie odbierania towaru. Wszelkie roszczenia związane z niekompletnością Zamówienia niesprawdzonego przy odbiorze nie będą uznawane.

3.PRAWA I OBOWIĄZKI SPÓŁKI

3.1 Spółka jest zobowiązana do zachowania poufności danych osobowych przekazanych przez Klienta i nie ujawniania ich osobom trzecim chyba, że jest to niezbędne do spełnienia warunków niniejszej Umowy.

3.2 Spółka jest zobowiązana do realizacji zamówienia w dni robocze w ciągu 24 godzin licząc od momentu pojawienia się zlecenia w Serwisie oraz do poinformowania Klienta za pośrednictwem Serwisu o akceptacji zamówienia za pomocą zmiany statusu Zamówienia na „Zlecono” lub o odmowie zamówienia za pomocą zmiany statusu Zamówienie na „Odmówiono”, jeśli z jakichś przyczyn Zamówienie nie może być zrealizowane.

3.3 Spółka ma prawo do kontaktowania się z Klientem za pomocą elektronicznej korespondencji stosowanej w Serwisie w celu ustalenia szczegółów Zamówienia. Czas realizacji Zamówienia może się wydłużyć do momentu uzyskania od Klienta kompletnych informacji.

3.4 Brak informacji zwrotnej od Klienta w czasie dłuższym niż 7 dni licząc od momentu wysłania do Klienta zapytania staje się podstawą do anulowania i przeniesienia Zamówienia w status "Odmówiono".

3.5 Spółka jest zobowiązana do zwrotu dostępnych środków znajdujących się w portfelu Klienta na jego żądanie. Gdy kwota jest większa niż 1000,00 PLN klient jest zobowiązany do uzgodnienia dokładnej daty zwrotu środków, przy czym czas oczekiwania licząc od momentu zgłoszenia żądania przez Klienta nie może przekroczyć 10 dni roboczych, pod rygorem dobrowolnej kary nałożonej na Spółkę w wysokości podwójnej stawki zgodnej z kursem NBP.

3.6 Na magazyn Spółki mogą zostać przyjęte tylko Zamówienia, które były zamówione i opłacone przez Spółkę albo wcześniej zarejestrowane w Serwisie przez Klienta, jako usługa Magazyn lub usługa Mail Forwarding.

3.7 Spółka zastrzega sobie prawo do wstrzymania środków finansowych znajdujących się w Portfelu Klienta w przypadku podejrzanych transakcji płatniczych dokonywanych za pomocą jakichkolwiek systemów płatności (Visa, PayPal, WebMoney, Skrill, itp) i/lub płatności kartą kredytową.

3.8 Spółka w każdej chwili może zażądać od Klienta udokumentowania swojej tożsamości i/lub potwierdzić swoje prawo do korzystania z karty kredytowej za pomocą, której zostały opłacone towary i usługi Serwisu, a dokładnie: kopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oryginał i/lub kopię karty kredytowej, dzięki której nastąpiła opłata za towar i usługi, wraz z sześcioma ukrytymi cyframi na środku.

3.9 Spółka jest zobowiązana do pomocy Klientowi w zakresie ochrony praw konsumenta w ramach ich możliwości lub z udziałem Rzecznika Praw Konsumenta lub prawników, jeśli klient zamówi takie działania.

3.10 We wszystkich innych przypadkach, niewymienionych powyżej, Spółka zastrzega sobie prawo do kierowania się przepisami państwa polskiego i ogólnie przyjętymi zasadami prowadzenia działalności gospodarczej w UE.

4.PODSTAWOWE OGRANICZENIA I WYMAGANIA

4.1 Zamówienie nie może być zrealizowane dopóki klient nie wpłaci 100% przedpłaty na swój Portfel.

4.2 Zamówienia od różnych sprzedawców muszą być robione w oddzielnych Zleceniach.

4.3 Samodzielne zamówienie i opłata Zamówienia jest możliwa tylko w przypadku korzystania z usługi Magazyn lub Mail Forwarding, a także po wcześniejszym pisemnym wyrażeniu zgody przez pracowników Spółki.

4.4 Wirtualny adres jest dostępny wyłącznie dla Klientów i mogą go używać tylko do adresu dostawy towarów. Klient nie może go wykorzystywać w celach otwarcia rachunku bankowego, kart kredytowych itp.

4.5 Wszystkie przychody na Portfel Klienta w walucie innej niż Polski Złoty (PLN) zostają wymieniane na PLN w dniu ich wpłynięcia wg aktualnego kursu NBP.

4.6 Wypłata środków z portfela dokonywana jest wyłącznie w PLN, niezależnie od tego, w jakiej walucie środki zostały wpłacone.

4.7 Za świadczone Usługi Spółka pobiera z Klienta prowizję zgodnie z cennikiem umieszczonym na Stronie Internetowej.

4.8 Czas zwrotu opłaconego przy zakupach przez Klienta podatku VAT zależy od wybranej przez Klienta Usługi:

 • Usługa TaxFree – w ciągu 30 dni od daty zwrotu dokumentu TaxFree Spółce
 • Usługa Zakupy w Europie z dostawą do domu – w ciągu 90 dni przy korzystaniu z usługi "Minus VAT"

4.9 W przypadku korzystania z usług Mail Forwarding i Magazyn zwrot podatku VAT nie jest możliwy.

4.10 Koszt magazynowania towarów

 • Do 30 dni – bezpłatnie
 • 31-180 dni – 2PLN/dzień
 • Powyżej 180 dni – zamówienie zostaje utylizowane lub przekazywane na cele charytatywne

4.11 Czas bezpłatnego magazynowania Zamówień powyżej podanych limitów należy uzgodnić z pracownikami Spółki.

4.12 Przyjęcia na magazyn Zamówień niestandardowych (wanna, pralka, zmywarka itp.), – których waga przewyższa 30 kg - jest opłacana zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej.

4.13 Obsługa Klienta poza godzinami pracy – 30 PLN w dni robocze i 50 PLN w niedziele i święta.

4.14 Wszystkie hurtowe zamówienia muszą być uzgodnione z pracownikami Spółki w drodze korespondencji wykorzystując konto w Serwisie.

4.15 Dokument TaxFree wypisywany jest tylko na te towary, na które jest wystawiona Faktura VAT.

4.16 Dokument TaxFree wypisywany jest tylko w przypadku, jeżeli wartość wszystkich towarów z uwzględnieniem prowizji narzucanej przez Spółkę wynosi nie mniej niż 200,00 PLN.

4.17 Decyzję o zamówieniu Zlecenia podejmuje Menadżer Spółki i może on odmówić realizacji zamówienia, jeśli uzna, że mogą być problemy (z dostawcą, z towarem lub czasem dostawy itd.)

4.18 Towary UŻYWANE nie są kupowane na fakturę.

4.19 Nie wszystkie towary mają stawkę VAT – 23%, na przykład wózki i dziecięce akcesoria – 8%, karma dla psów i kotów, książki – 5%. Prosimy o zwrócenie uwagi na kwotę VAT w momencie składania zamówienia w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Menadżerem.

4.20 Nie obsługujemy zamówień na:

 • Wyroby akcyzowe (alkohol, papierosy, paliwo)
 • Leki
 • Pamiątki związane z II Wojną Światową i numizmatykę
 • Towary zakazane dla importu do Polski i kraju Klienta

5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

5.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 • płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Serwisu;
 • gotówką przy odbiorze osobistym.
 • 5.2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Serwisu w zakładce "Płatności" oraz każdorazowo na podstronie danego Towaru.
 • 5.3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387,KRS: 0000227278
 • 5.4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

  5.5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Towaru, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

  6.DOSTAWA TOWARÓW

  6.1 Dostawa Przesyłek jest realizowana zgodnie z taryfikatorem dostępnym na Stronie internetowej w zakładce " Sposoby dostawy".

  6.2 Opłata za dostawę Przesyłek na adres wskazany przez Klienta odbywa się oddzielnie od opłaty Towarów, opłaty za dostawę na magazyn Spółki i opłaty za prowizję Spółki.

  6.3 Wartość dostawy Przesyłki na wskazany przez Klienta adres jest podawana po spakowaniu i zważeniu wskazanych przez Klienta towarów.

  6.4 W przypadku braku środków w Portfelu Klienta proces wysyłki zamówienia zostaje wstrzymany do momentu uregulowania zadłużenia przez Klienta.

  6.5 Spółka jest zobowiązana do przekazania spakowanej Przesyłki firmie kurierskiej, która została wybrana przez Klienta w momencie składania Zamówienia.

  6.6 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania poczty, firm kurierskich i firm transportowych i nie ma wpływu na szybkość dostawy. Zamieszczone w Serwisie terminy dostaw są podawane w wartościach przybliżonych i podane na podstawie danych udostępnionych przez firmy kurierskie i transportowe.

  6.7 W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem (uszkodzenia, straty, zagubienia w transporcie) Spółka na żądanie Klienta występuje z roszczeniem do odpowiedniej firmy transportowej o zwrot sumy ubezpieczenia, a uszkodzony towar zostaje zwrócony Spółce. Po otrzymaniu odszkodowania Spółka przekazuje kwotę na Portfel Klienta.

  7. ZWROT I WYMIANA TOWARU

  7.1 Koszt dostawy zwracanego towaru do Dostawcy pokrywa Klient.

  7.2 Prowizja naliczona za korzystanie z usług Serwisu nie podlega zwrotowi.

  7.3 Zwrot środków dla Klienta odbywa się po pełnym zwrocie kwoty na konto Spółki dokonanym przez Dostawcę.

  7.4 Zwrot/wymiana towaru (zły rozmiar, kolor niezgodny z fotografią), który był sprzedany na TaxFree jest możliwy tylko w przypadku anulowania dokumentu TaxFree przez Funkcjonariuszy Celnych.

  7.5 Zwrot/wymiana towaru, za który został już zwrócony podatek VAT (zwrócony dokument TaxFree) – nie jest możliwy.

  7.6 Na zwrot/wymianę towaru Klient ma nie więcej niż 14 dni od daty dostarczenia towaru na magazyn Spółki.

  7.7 Zwrot/wymiana towarów używanych nie jest możliwy.

  7.8 Lista towarów, które nie podlegają zwrotowi/wymianie:

  • Produkty zamawiane na zamówienie i dostosowane do indywidualnych potrzeb (np. kubek ze zdjęciem)
  • Przedmioty higieny osobistej (szczotki do włosów, szczoteczki do zębów, spinki do włosów oraz inne podobne przedmioty)
  • Kosmetyki
  • Produkty chemii gospodarczej
  • Wyroby włókiennicze (bawełna, len, jedwab itp.) kupowane na metry
  • Towary zakupione na aukcjach

  7.9. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

  • złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
  • żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

  7.6. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

  7.7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

  • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  • żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
  • oraz danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

  7.8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

  7.9. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Towaru na koszt Sprzedawcy na adres ul. Brzeska 126,21-500, Biała Podlaska. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Towaru Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

  7.10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towaru przez Konsumenta - bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

  8.ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OGRANICZENIA

  8.1 Odpowiedzialność Spółki podlega przepisom prawa mających zastosowanie do przedsiębiorstw w Rzeczpospolitej Polskiej.

  8.2 Spółka ponosi odpowiedzialność za zaniedbania i błędy swoich pracowników w wysokości prowizji.

  8.3 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieuczciwość Dostawców wybranych przez Klienta w następujących przypadkach: towar wysłany z opóźnieniem, dostarczony towar nie jest zgodny z opisem, towar niesprawny (pomimo informacji, że jest sprawny), towar w ogóle nie był dostarczony (przypadek oszustwa).

  8.4 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokładne dopasowanie kolorów i odcieni towarów, ukazanych na stronach internetowych Dostawców, które zostały odebrane przez pracowników na magazyn Spółki.

  8.5 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za Przesyłki, które przekraczają limity wagowe, wielkościowe i objętościowe, które obowiązują w poszczególnych krajach. Klient jest zobowiązany do zagwarantowania, że jego Przesyłka pod każdym względem spełnia wymogi państwa, na terenie którego Usługa zostanie wykonana. Normy celne są dostępne na stronie internetowej w zakładce „Limity Celne”.

  8.6 Spółka nie jest właścicielem i/lub dostawcą Towaru. Wszystkie znaki towarowe zamieszczone na Stronie Internetowej są własnością właścicieli. Wykorzystywanie znaków towarowych, jak i każdej informacji o Towarze zamieszczonej na Stronie ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej i służy, jako informacja dla Klientów zagranicznych korzystających z Katalogu dostępnego na stronie. Dla wygody Klientów Strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Spółka nie bierze odpowiedzialności za treści publikowane na stronach internetowych osób trzecich.

  8.7 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania firm i serwisów, które wykorzystuje do świadczenia swoich usług takich jak: banki, usługi pocztowe, dostawcy internetowych, domeny e-mailowe, systemy płatności internetowych itd.

  8.8 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności art. 835-845 KC

  9.SIŁA WYŻSZA

  9.1 Strony są zwolnione z odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewywiązania się ze zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli zaniechanie było skutkiem siły wyższej, która powstała po zawarciu Umowy w wyniku zdarzeń nadzwyczajnych, których strona nie mogła ani przewidzieć ani jej zapobiec. Do takich zdarzeń wliczane są: zmiany prawa podatkowego, embargo, powódź, pożar, trzęsienie ziemi, wybuch, burza, epidemii i inne zjawiska naturalne, a także wojna lub działania wojskowe itp.

  10.ROZSTRZYGANIE SPORÓW

  10.1 Roszczenia Klienta są przyjmowane w formie pisemnej lub za pomocą formularza dostępnego na osobistym koncie Klienta w Serwisie nie później niż 3 (trzy) dni robocze od momentu zauważenia wady. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych.

  10.2 W przypadku jakiegokolwiek sporu lub różnic, związanych z realizacją Umowy, Strony dołożą wszelkich starań, aby rozwiązać je w drodze negocjacji. Jeżeli spór nie może zostać rozwiązany w drodze negocjacji będzie on rozstrzygany w sposób przewidziany przez prawo.

  10.3 Jeżeli którykolwiek punkt niniejszej Umowy nie jest zrozumiały, powinien być interpretowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem interesu Stron, przy czym pozostała część Umowy obowiązuje w całości. Istniejąca praktyka traktowania stron lub inne podobne działania nie mogą być przyczyną zmian w niniejszej Umowie.

  10.4 We wszystkich innych sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego.

  11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  11.1.Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

  11.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta lub zawarcia Umowy Sprzedaży.

  11.3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

  11.4.Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto lub w przypadku Klientów niezarejestrowanych, Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Sprzedawcy.

  11.5. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu realizacji Umowy Sprzedaży, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu bieżącego informowania Klienta o oferowanych przez Sprzedawcę produktach i świadczonych usługach.

  11.6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce " Polityka Prywatności " dostępnej na Stronie Internetowej.

  12. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ ZMIANA REGULAMINU

  12.1. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, rozumianych jako (katalog zamknięty):

  • zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  • zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  • zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

  12.2. Sprzedawca swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 1 powyżej wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta albo składania Zamówienia.

  12.3. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia i/lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Treści, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach gdy Klient (katalog zamknięty) narusza postanowienia pkt 3.10 Regulaminu.

  12.4. Klient, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 3 powyżej może korzystać ze Sklepu Internetowego po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą (za pośrednictwem BOK) i uzyskaniu zgody Sprzedawcy na dalsze korzystanie ze Sklepu Internetowego.

  12.5. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.

  12.6. Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu (z wyjątkiem pkt XII Regulaminu, który dotyczy Klientów nie będących Konsumentami i może ulec zmianie w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa) w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

  • zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  • zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  • zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

  12.7. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu Internetowego oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zwieraniu Umowy o Świadczenie Usług przez Klienta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.

  12.8. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usług, tj. posiadających Konto, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży przed zmianą Regulaminu.

  13. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

  13.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami.

  13.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

  13.3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

  13.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

  13.5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

  13.6. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

  13.7. Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

  13.8. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.

  13.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

  13.10. W odniesieniu do Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  14.1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2015 r.

  14.2. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim oraz rosyjskim.

  14.3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.

  14.4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar specyfikacji Zamówienia oraz fiskalnego dowodu zakupu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.

  14.5. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług.

  14.6. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL https://E-pokupki.pl/ru/page/reglament_pl.html, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

  14.7. Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z BOK, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

  14.8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  14.9. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

  Этот сайт использует Cookies. При использовании данного сайта, Вы даете свое согласие на их чтения или запись.
  Нажмите [Я согласен], чтобы эта информация не появлялась более.
  Нажмите [Политика приватности], чтобы узнать подробнее о применении и использовании файлов Cookies.