E-pokupki.pl - посредник в Польше. Доставка товаров из Европы

RODO: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Klienci
E-Pokupki Sp. z o.o. jako właściciel stron internotowych https://posylki.pl, https://e-pokupki.pl oraz https://iktrans.pl, oraz administrator Państwa danych osobowych nieustannie podnosi standardy obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych swoich Klientów.

Dlatego – mając na uwadze wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - "RODO"), które wejdzie w życie 25 maja 2018 r. – wprowadziliśmy w życie nową Politykę Prywatności, dostępną TUTAJ oraz dokonaliśmy zmian w Regulaminie, którego zmieniona wersja dostępna jest TUTAJ. Jednocześnie informujemy, że Twoje wszystkie udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Możesz je nadal wycofać w dowolnym momencie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w wyżej wskazanej Polityce.

Obowiązek informacyjny W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest E-Pokupki Sp. z o.o. adres: Biała Podlaska 21-500, ul. Brzeska 126, zwana dalej „Administratorem”. Z Administrato rem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej, telefonicznie +48731068033 oraz na adres e-mail admin@e-pokupki.eu.
 • U Administratora nie został powołany Inspektor Ochrony Danych.
 • Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, w tym do:

  (a) umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze stron internetowych posylki.pl, e-pokupki.pl, iktrans.pl (zwanymi dalej „Stroną”) w tym dokonywania transakcji;

  (b) zakładania i zarządzania Państwa kontem oraz zapewnienia obsługi Państwa konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

  (c) obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożą Państwo taką reklamację;

  (d) obsługi zgłoszeń, które do na Państwo kierują (np. przez formularz kontaktowy);

  (e) kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

  • Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:

   (a) monitorowanie Państwa aktywności obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Państwa aktywnością na Stronie;

   (b) dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Państwa treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Sklepu lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Państwa aktywności na Stronie;

   (c) prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, towarów lub usług bądź towarów osób trzecich;

   (d) kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon;

   (e) wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia zakupionego towaru;

   (f) zapewnienie obsługi usług płatniczych;

   (g) zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

   (h) monitorowanie Państwa aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

   (i) obsługa Państwa próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

   (j) organizacja programów jakościowych (np. Trusted Shops), lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział;

   (k) windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

   (l) przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

  • Jeśli się na to Państwo zgodzą, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

   (a) zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

   (b) organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Administratorem i/lub pozyskiwania informacji i materiałów, o których mowa powyżej.
 • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa powyżej, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 • Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 • Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 • Odbiorcami danych osobowych będą:

  (a) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi Sklepu oraz systemów komputerowych gromadzących zebrane od Państwa dane jak również podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora - na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

  (b) podmioty świadczące usługi dostawy produktów wysyłanych do Państwa drogą pocztową lub pocztą kurierską - na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

  (c) podmioty współpracujące przy obsłudze infolinii - na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

  (d) podmioty świadczące usługi płatności on-line - na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

  (e) podmioty współpracujące z Administratorem w ramach programów jakościowych (np. Trusted Shops – program prowadzony przez Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia, Niemcy) - na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 • Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem admin@e-pokupki.eu lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: E-Pokupki Sp. z o.o., Biała Podlaska, 21-500, ul. Brzeska 126.
 • W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej. Państwa dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Państwie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.
24-05-2018
Этот сайт использует Cookies. При использовании данного сайта, Вы даете свое согласие на их чтения или запись.
Нажмите [Я согласен], чтобы эта информация не появлялась более.
Нажмите [Политика приватности], чтобы узнать подробнее о применении и использовании файлов Cookies.